Coaching

Coaching er en serie utviklingsorienterte samtaler basert på spørsmål som bidra til bevisstgjøring av det du ønsker å arbeide med. Det er en prosess som bidrar til et sterkere fokus og en større orientering mot ressurser, muligheter og løsninger. Det er en utviklingsprosess som støtter deg i å ta valg som bedre harmoniserer med det som er betydningsfullt for deg. Det er fokus på livet her og nå og på framtiden. Du utforsker tankemønstre og vaner som hindrer deg, og hva som kan støtte deg. Mellom samtalene utfører du oppgaver som er steg på veien i den retningen du ønsker å gå.

Hvorfor coaching?

• Du ønsker å utvikle deg som leder

• Du vil utvikle deg jobbmessig eller privat

• Du står fast i emosjonelle eller relasjonelle utfordringer og ønsker å styrke din resiliens

• Du ønsker å styrke din tilstedeværelse og evne til å mestre stress

• Du har behov for en sparringpartner. En som lytter, stiller de gode spørsmålene som klargjør tankene og gir nye refleksjoner

Hva kan coaching bidra til?

• Se klarere hva som er viktig for deg. Sterkere forankring i dine verdier og din drivkraft

• Økt selvfølelse og mestringstro 

• Større lederskap i forhold til det som er viktig for deg

• Utvikle dine relasjonelle ferdigheter

• Balanse jobb – privatliv. Mestring av stress gjennom mindfulness trening

Forskning viser at coaching forbedrer relasjoner og samspill, reduserer rollekonflikter, minsker arbeidspress, gir økt kontroll over egen arbeidssituasjon, øker evnen til å sette gode mål og nå mål, øker tro på at man kan mestre og har positiv effekt på stress, nedstemthet og angst. De viktigste årsakene til at man benytter coaching er karrieremuligheter, mestre jobben, skape selvtillit, balansere privatliv/jobb og relasjoner (Ukeavisen ledelse 31.08.09).

Praktisk informasjon: Du kan bestille timer eller et coachingforløp over tid. 3, 6 eller 12 måneder, som forlenges ved behov. Coachingmøtene foregår på mitt kontor. For virksomheter kan det avtales at coachingen foregår på arbeidsplassen.

 

 

Motiverende kommunikasjon og væremåte – Kurs på arbeidsplassen

Lær kommunikasjonsferdigheter som bidrar til økt motivasjon, eierskap og fokus på muligheter, løsninger og fremdrift. For hver samling lærer du et eller flere verktøy som du praktiserer til neste gang. Du utvikler evnen til å stille effektfulle spørsmål, avklare forventninger, sette gode mål og til å ha fokus på muligheter og løsninger i kommunikasjonen med andre. Du utvikler dine lytteferdigheter, evnen til tilstedeværelse og relasjonskompetansen.

Kurset gjennomføres med 5 samlinger a 3 timer, eller skreddersys til bedriftens behov.

Målgruppe: Ledere, konsulenter, HR, prosjektledere og andre som vil lære å kommunisere mer oppmerksomt og mer motiverende.

Kursdeltakere sier:

  • Kursleder som skaper trygget og miljø for læring. Bruker sine ferdigheter hele tiden slik at vi kan lære ved å observere
  • Effektfulle spørsmål
  • Praktiske eksempler og bevisstgjøring
  • Øvingsoppgaver der vi kunne prøve oss i ulike roller
  • Åpen dialog og stor takhøyde

 

Anne Grethe Brandtzæg
Coachingen har medført at jeg har blitt mer bevisst på min rolle som leder, og jeg har utviklet større trygghet, selvtillit og tilfredshet i rollen. Jeg har blitt klarere og tydeligere i min kommunikasjon, og flinkere til å si fra. Jeg har blitt mer bevisst på og tatt i bruk flere egenskaper hos meg selv.

Jeg er overrasket over min egen utvikling. Jeg kommuniserer tydeligere. Jeg er flinkere til å skape en god atmosfære, og til å stille spørsmål slik at folk blir engasjert. Jeg ser at fok faller til ro rundt meg. Jeg er blitt mer klar over egne følelser, og hvordan forholde meg til dem.