Livsmestring, relasjonskompetanse og oppmerksomt nærvær 2019-2020

Fulltegnet. 

Etterutdanning gjennomført ved RBUP, Regionsenter for barn og unges psykiske helse i perioden 2013-2020.

8 kursdager fordelt på 6 samlinger over et halvt år.

Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og kommunale tjenester.

Med bakgrunn i forskningsbasert kunnskap er formålet å trene og utvikle deltakernes nærværs- og relasjonskompetanse, gi redskaper og tilnærminger med tanke på livsmestring og psykisk helse i barnehage og skole.

Kursledere Anne Sælebakke og Anne Grethe Brandtzæg

Oppmerksomt nærvær i skole og barnehage

Voksnes nærværs- og relasjonskompetanse er av stor betydning i samværet med barn og unge, og for et godt lærings- og utviklingsmiljø.

For voksne bidrar regelmessig mindfullnesstrening til stressmestring, følelsesregulering og utvider handlingsreportoaret for å takle det som oppstår. Det styrker nærværs- og relasjonskompetanse, og gir et grunnlag for å tilnærme seg temaet livsmestring.

Våre kurs gir en grunnleggende innføring i mindfulness, hvordan det kan trenes og være en naturlig del av hverdagen. 

Mindfulness for lærere viste i vårt prosjekt effekter som redusert stress, økt selvregulering og velvære, samt bedre selvinnsikt om egen innvirkning på elever og kolleger.

En metastudie viser til at nærværstrening fremmer klasseledelse, at lærere blir mer tunet inn på elevenes behov, og at de oppnår mer støttende relasjoner med elevene (Katherine Weare, 2014).

Oppmerksomhetstrening på arbeidsplassen

Mindfulness, også kalt oppmerksomhetstrening og oppmerksomt nærvær, er en av vår tids mest anerkjente metoder for selvledelse og stressreduksjon.

Mindfulness er både en metode og en måte å være i livet på. Det handler om å øve på å være oppmerksomt tilstede her og nå, i det som utspiller seg i en selv og utenfor en selv. 

Mindfulness er en form for mental trening som bidrar til at vi i økende grad kan være ”i sonen”. Den styrker evnen til å regulere tanker, følelser og adferd, gir selvinnsikt og flere valgmuligheter kontra å handle på autopilot.

Gjennom de siste årene har mindfulness blitt et stort  forskningsområde. Mindfulness BasedStressReduction Programme (MBSR) er anerkjent som et evidensbasert program i USA, med positiv effekt på angst, depressive symptomer og stress, smerte og immunforsvar. Det er påvist endringer i hjernen som tyder på økt evne til å være oppmerksom og konsentrert, og til å regulere følelser. Det kan fremme relasjonskompetanse og læring, effektivitet, kreativitet, vitalitet, livskvalitet og evnen til å håndtere utfordringer. 

I et lederutviklingsprosjekt ble ledere styrket mht å reflektere og tenke nytt, lytte, de ble mer tålmodige med seg selv og andre, og de opplevde at de tok bedre beslutninger.

Effekter

  • Styrker velvære, resiliens og håndtering av stress
  • Øker fokus, konsentrasjon, prestasjoner og evne til beslutningstaking
  • Fremmer samarbeid og empati
  • Utvikler kreativitet og innovativ tenkning

Våre kurs gir kunnskap, konkrete verktøy og teknikker til bruk i hverdagen, og passer for alle som ønsker å utvikle seg og øke sin stresstoleranse. Det er også et godt tilbud i  sykefraværsarbeid.