Livsmestring, relasjonskompetanse og oppmerksomt nærvær 2019-2020

Fulltegnet. 

Etterutdanning ved RBUP, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sørwww.r-bup.no.

8 kursdager fordelt på 6 samlinger over et halvt år.

Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og kommunale tjenester.

Med bakgrunn i forskningsbasert kunnskap er formålet å trene og utvikle deltakernes nærværs- og relasjonskompetanse, gi redskaper og tilnærminger med tanke på livsmestring og psykisk helse i barnehage og skole.

Kursledere Anne Sælebakke og Anne Grethe Brandtzæg

Oppmerksomt nærvær i skole og barnehage

Voksnes nærværs- og relasjonskompetanse er av stor betydning i samværet med barn og unge, og for et godt lærings- og utviklingsmiljø.

For voksne bidrar regelmessig mindfullnesstrening til stressmestring, følelsesregulering og utvider handlingsreportoaret for å takle det som oppstår. Det styrker nærværs- og relasjonskompetanse, og gir et grunnlag for å tilnærme seg temaet livsmestring.

Våre kurs gir en grunnleggende innføring i mindfulness, hvordan det kan trenes og være en naturlig del av hverdagen.

Mindfulness for lærere viste i vårt prosjekt effekter som redusert stress, økt selvregulering og velvære, samt bedre selvinnsikt om egen innvirkning på elever og kolleger.

Internasjonal forskning viser til at mindfulness fremmer klasseledelse, at lærere blir mer tunet inn på elevenes behov, og at de oppnår mer støttende relasjoner med elever.

Vi tilbyr

Foredrag og kurs på arbeidsplassen

Tema

 • Hva er mindfulness/ oppmerksomhetstrening?
 • Hvordan praktisere mindfulness i hverdagen?
 • Formelle og uformelle øvelser
 • Sunt og usunt stress, stressreaksjoner og mestring av stress
 • Selvomsorg og selvmedfølelse
 • Utviklingspsykologi og relasjonskompetanse
 • Oppmerksom og anerkjennende kommunikasjon

Lærerikt og inspirerende

Fikk lære gode og enkle øvelser om hvordan jeg kan slappe av og være tilstede

Jeg lærte noe nyttig om meg selv

- kursdeltakere

Oppmerksomhetstrening på arbeidsplassen

Mindfulness er en av vår tids mest anerkjente metoder for selvledelse og stressreduksjon. Metoden har store fordeler. Den styrker oss både mentalt og biologisk, øker prestasjoner og styrker relasjonsferdigheter.

Oppmerksomt nærvær handler om å trene på å være oppmerksomt tilstede her og nå, i det som utspiller seg i en selv og utenfor en selv. Det er både en teknikk og en måte å være i livet på.

Mindfulness er en type mental trening som bidrar til at vi i økende grad kan være ”i sonen”. Det påvirker hjernen, og kan sammenlignes med å trene en muskel. Det styrker den indre reguleringen av tanker, følelser og adferd, gir økt selvinnsikt og flere valgmuligheter kontra å handle på autopilot.

Gjennom de siste 10 år har mindfulness blitt et stort og nytt forskningsområde. Mindfulness Based Stress Reduction Programme (MBSR) er anerkjent som et evidensbasert program i USA med positiv effekt på angst, depressive symptomer og stress, smerte og immunforsvar. Det er påvist endringer i hjernen som tyder på økt evne til å være oppmerksom og konsentrert, og til å regulere følelser. Det kan styrke relasjonskompetanse og læring, effektivitet og evnen til å håndtere utfordringer, kreativitet, vitalitet og livskvalitet.

Et forskningsprosjekt i Telenor viste stor reduksjon i stress, bedre søvnkvalitet og mindre smerter i nakke og skuldre etter bare tre måneder (Ukeavisen Ledelse, 2013). I lederutviklingsprosjekt viste at ledere ble styrket mht å reflektere og tenke nytt, lytte, de ble mer tålmodige med seg selv og andre, og de opplevde at de tok bedre beslutninger.

Effekter

 • Styrker velvære, resiliens og håndtering av stress
 • Øker fokus, konsentrasjon, prestasjoner og evne til beslutningstaking
 • Styrker samarbeid og empati
 • Utvikler kreativitet og innovativ tenkning

Våre kurs bygger på blant annet på MBSR – det mest dokumenterte mindfulness programmet på verdensbasis, som gir konkrete verktøy og teknikker til bruk i hverdagen. Det passer for alle som ønsker å utvikle seg og øke sin stresstoleranse. Det er også et godt tilbud til medarbeidere som er sårbare for sykmeldinger eller langtidssykmeldte.